Právní upozornění

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 

 1. Právní ujednání

 

  1. Provozovatel Stránek

 

Aktuálně jste připojeni ke stránkám společnosti NOBLESSA S.A.S., které jsou dostupné na adrese http://www.noblessa.fr.

 

Tyto Stránky provozuje společnost NOBLESSA S.A.S. se základním kapitálem 200 000 eur, zapsaná v Obchodním rejstříku společností města Bobigny pod spisovým číslem 824 039 408 a identifikačním číslem SIRET 824 039 408 00011.

 

Sídlo společnosti: Roissy Pôle le Dôme, Aéroport CDG 5 rue de la Haye, 93290 Tremblay ve Francii, poštovní schránka CS 10992 95733 ROISSY CDG Cedex.

 

Dále jen „Provozovatel“.

 

  1. Odpovědný redaktor a editor textu

 

Odpovědný redaktor: Stefan ALBRINK (generální ředitel)

Editor textu: Karen VANCLEEMPUT

 

  1. Hosting a údržba Stránek

 

Hosting a údržbu Stránek zajišťuje společnost Smile Hosting S.A.S. se základním kapitálem 814 314,88 eur, zapsaná v Obchodním rejstříku společností města Nanterre pod spisovým číslem 378 615 363 - BP 50779 – 20 rue des Jardins, 92600 Asnières-sur-Seine. Tel.: 01 41 40 11 00.

 

 

 1. Poděkování

 

Aktuální verzi stránek vytvořila společnost Agence Smile.

 

 1. Všeobecné podmínky používání

 

 1. Preambule

 

Cílem těchto Všeobecných podmínek používání (dále jen „VPP“) je definovat podmínky používání a přístupu na internetové stránky, mobilní aplikace a k nejrůznějším službám, jež jsou na nich nabízeny (dále jen „Stránky“), které provozuje společnost NOBLESSA a přidružené společnosti (dále jen „My/Nás/Nám/Námi“ apod.).

 

Tyto VPP dále v určitých případech doplňují Všeobecné obchodní podmínky, jež se vztahují zejména na koupi výrobků a služeb. Používání Stránek a přístup na Stránky jsou podmíněny dodržováním těchto VPP, a to všemi uživateli internetu, kteří si prohlížejí celé Stránky nebo jejich část (dále jen „Uživatel“) a kteří se používáním zmíněných Stránek zavazují, že budou VPP plně respektovat.

 

V případě, že Uživatel nebude tyto VPP dodržovat, musí Stránky neprodleně přestat používat.

 

 

 1. Přístup na Stránky

 

Uživatel může na Stránky vstoupit volně a bezplatně, aniž by se musel předem registrovat nebo si zakládat účet. Je však nadále povinen hradit poplatky za přístup k telekomunikační síti a za její používání.

 

Některé části Stránek obsahují PDF dokumenty. Abyste mohli tyto dokumenty otevřít, musíte mít stažený program Acrobat Reader.

 

Uživatel uznává, že disponuje všemi prostředky, které jsou potřeba k užívání Stránek a přístupu na ně; a zejména uznává, že k připojení na Stránky (přes počítač či chytrý telefon) používá výhradně prověřený software, který neobsahuje žádný virus a je v dokonale funkčním stavu.

 

Stránky jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou zásahu vyšší moci nebo jakékoli jiné události, která je mimo Naši kontrolu, zejména v případě technických potíží. Můžeme však přerušit přístup na Stránky z důvodu údržby, o níž se budeme snažit Uživatele předem informovat.

 

Nemůžeme zaručit, že Stránky budou fungovat zcela bezchybně a bez přerušení.

Jsme vázáni výhradně odpovědností za prostředek s ohledem na fungování a nepřetržité poskytování služby, nejsme však ve spojitosti s přístupem na Stránky nijak vázáni odpovědností za výsledek a neneseme žádnou odpovědnost za přerušení spojení ani za následky, které z něj mohou plynout.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění přerušit či omezit přístup na celé Stránky nebo jejich část, zejména z důvodu aktualizací.

 

Uživatel je srozuměn s tím, že můžeme kdykoli ukončit či upravit funkce služeb nabízených na Stránkách, a to bez předchozího upozornění a aniž by měl Uživatel vůči Nám právo na jakýkoli opravný prostředek a/nebo na jakoukoli náhradu škody.

V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné škody vzniklé používáním Stránek, a to ať je jejich příčina jakákoli.

 

Zároveň se zříkáme veškeré odpovědnosti za:

 

-     jakékoli nechtěné přerušení služby či za přerušení zapříčiněné událostí, která je mimo Naši kontrolu;

-     programové chyby či technické potíže související s vybavením Uživatele;

-     jakékoli škody způsobené podvodným jednáním třetí strany, které vedlo k pozměnění dostupných informací;

-     jakékoli škody, které mohly být způsobeny vybavením Uživatele v návaznosti na jeho přístup ke Stránkám a dostupným službám nebo nastaly poté, co použil nebo si stáhnul některý z prvků na Stránkách.

 

 

 1. Duševní vlastnictví

 

Obsah Stránek, jejich obecná struktura, podoba a veškeré texty, fotografie, animace i neanimované obrázky, loga, grafika a/nebo veškeré další prvky na Stránkách jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví, která náleží Nám.

 

Jakékoli kopírování, napodobování či přejímání obsahu celých Stránek nebo jejich části, úplné či částečné, a to jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem bez Našeho předchozího výslovného písemného souhlasu, představuje porušení podmínek této smlouvy a zejména padělání, které je dle francouzské legislativy a mezinárodních smluv o ochraně práv k duševnímu vlastnictví trestné, a/nebo neoprávněné použití informací, které je trestné dle paragrafu 323-3 francouzského trestního zákoníku.

 

Má-li Uživatel jakýkoli dotaz či chce-li si zažádat o reprodukci či používání obsahu na Stránkách (textů, fotografií, kreseb, ilustrací atd.), a to jakýmkoli způsobem, musí se na Nás předem obrátit pomocí formuláře dostupného v sekci „Kontakt“, uvést svůj požadavek jako „Žádost o povolení reprodukce“, vyčkat na kladnou odpověď a až poté může použít předmět své žádosti.

 

Šíření informací či prvků ze Stránek k soukromým nekomerčním účelům je však povoleno pod podmínkou, že dané informace ani prvky nebudou nijak pozměněny a budou šířeny v původní podobě.

 

Loga a ochranné známky

 

Název a loga uváděné na Stránkách, zejména pak „NOBLESSA“, představují patentované názvy a obchodní značky, které jsou chráněny národní i mezinárodní legislativou. Na Stránkách jsou zároveň uvedeny i některé obchodní značky třetích stran (např. našich dodavatelů); ty jsou rovněž chráněny národní i mezinárodní legislativou.

 

 

 1. Informace zveřejněné na Stránkách

 

  1. Obecný popis

 

Stránky mohou nabízet zejména následující obsah a služby (může se dále měnit):

 

 • Katalog výrobků, s nimiž obchodujeme;
 • Představení aktualit a trendů;
 • Službu sjednání schůzky online;
 • Informace o rozmístění prodejen ve Francii provozovaných pod daným názvem.

 

  1. Odpovědnost

 

Informace sdělované na Stránkách mají pouze oznamovací charakter a nemůžeme zaručit jejich přesnost, úplnost a aktuálnost.

 

Budeme činit vše pro to, aby byly informace uvedené na Stránkách přesné a byly pravidelně aktualizovány. Navzdory veškeré péči a pečlivosti věnované výběru a aktualizaci informací však nemůžeme zaručit, že budou tyto informace vždy zcela kompletní, přesné, úplné a bezchybné.

Uživatelům doporučujeme, aby si veškeré informace zveřejněné na Stránkách vždy ověřili a o případných chybách, vynechávkách či nepřesnostech Nás informovali přes formulář, který je dostupný na Stránkách v sekci „Kontakt“.

 

Navíc si vyhrazujeme právo obsah na Stránkách kdykoli bez předchozího upozornění opravit či pozměnit.

 

Fotografie, obrázky a popisy výrobků zveřejněné na Stránkách jsou pouze ilustrační.

 

Jelikož se výrobci snaží neustále zlepšovat kvalitu vyráběných kuchyňských linek i elektrospotřebičů, vyhrazují si právo na úpravu vlastností modelů kuchyní a elektrospotřebičů, které jsou prezentovány na Stránkách.

 

Vzdáváme se veškeré odpovědnosti v souvislosti s informacemi dostupnými na Stránkách a s jednáním na základě informací zveřejněných na Stránkách nebo obdržených v odpovědi na dotaz položený přes tyto Stránky.

 

V žádném případě nemůžeme nést nikdy odpovědnost za škody jakékoli povahy, přímé či nepřímé, které vznikly v důsledku používání těchto Stránek nebo v souvislosti s těmito Stránkami.

 

  1. Povinnosti Uživatele

 

Vyzýváme Uživatele, aby si veškeré informace zveřejněné na Stránkách vždy ověřili a o případných chybách, vynechávkách či nepřesnostech Nás informovali přes formulář, který je dostupný na Stránkách v sekci „Kontakt“.

 

Uživatel se zavazuje při používání Stránek a služeb, které jsou na nich zveřejněné, striktně dodržovat tyto VPP, zejména se zavazuje nepoužívat Stránky se zlými a/nebo poškozujícími úmysly a neposílat hromadné požadavky či zprávy přes kontaktní formulář, což by mohlo mít za následek přetížení, zpomalení či narušení fungování Stránek.

 

 1. Ceny

 

Ceny včetně daně uvedené na Stránkách mají pouze informativní charakter, platí ke dni zveřejnění, vyjma typografických chyb, a představují maximální doporučenou prodejní cenu.

 

V souladu s právními ustanoveními má každá samostatná prodejna nesoucí název „NOBLESSA“ právo si sama volně stanovovat prodejní ceny. Ceny uvedené na stránkách si může každá samostatná přidružená prodejna kdykoli bez předchozího upozornění upravit.

 

 1.  Ochrana osobních údajů

 

Aby byla zajištěna ochrana soukromí Uživatelů, zavazujeme se, že veškeré shromažďování osobních údajů a nakládání s osobními údaji, které provádíme v rámci Stránek, bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, konkrétně v souladu s francouzským Zákonem č. 78-17 o informatice, souborech a svobodách („Zákon o informatice a svobodách“) a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“), (dále jen pod souhrnným názvem „Právní předpisy“).

 

Osobní údaje shromážděné v rámci přístupu na Stránky a jejich používání jsou předmětem elektronického zpracování, za které neseme odpovědnost My jako Provozovatel Stránek, a to za účelem správy online služeb, obchodních průzkumů, cílení reklamy a zlepšování služeb, zejména po analýze vašeho chování na Stránkách a na základě statistik.

 

Zpracování může probíhat výhradně s vaším souhlasem, který můžete kdykoli odvolat.

Příjemci údajů jsou výhradně Naše interní služby a/nebo přidružené společnosti či poskytovatelé služeb, kteří mají oprávnění zpracovávat vaše osobní údaje, neboť zajišťují operace nezbytné k dosažení výše zmíněného účelu. Zavazujeme se, že vaše osobní údaje nikdy bez vašeho předchozího souhlasu nepředáme třetím stranám.

 

Údaje jsou uchovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu a tři roky po jeho ukončení, které se počítají od data posledního kontaktu mezi vámi a Námi.

 

V souladu s Právními předpisy máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu a výmaz; a v případě oprávněného důvodu rovněž právo vznést námitku ohledně zpracování vašich osobních údajů a právo na omezení zpracování a přenositelnost vašich osobních údajů při dodržení podmínek stanovených Právními předpisy.

 

Rovněž máte právo si určit, jak bude s vašimi údaji naloženo v případě vaší smrti, a právo podat si stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů CNIL.

 

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti zaslané poštou. K žádosti o uplatnění svých práv je třeba přiložit doklad totožnosti a poté ji zaslat na adresu, která je uvedena v našich právních ujednáních.

 

 

 1. Externí odkazy

 

Na Stránkách můžeme z informativních důvodů prostřednictvím odchozích hypertextových odkazů odkazovat na další zdroje přítomné na internetu.

 

Za tyto hypertextové odkazy neneseme žádnou odpovědnost. Webové stránky propojené přímo či nepřímo se Stránkami prostřednictvím těchto hypertextových odkazů jsou totiž zcela mimo Naši kontrolu.

 

Za informace zveřejněné na takových stránkách proto neneseme žádnou odpovědnost a uvedené hypertextové odkazy, které na ně vedou, neimplikují žádnou záruku v souvislosti s obsahem na těchto stránkách.

 

Zavazujeme se, že v případě nesouhlasu provozovatele stránek, na něž se odkazuje, či pouze na jeho žádost, daný hypertextový odkaz co nejdříve odstraníme. Tato žádost musí být podána přes formulář dostupný v sekci „Kontakt“ a musí být nadepsána jako „Žádost o stažení hypertextového odkazu“.

 

Co se týče příchozích hypertextových odkazů, můžeme povolit umístění odkazu, který vede na Stránky, pod podmínkou, že bude respektován duch Stránek, což vylučuje umístění odkazu na webech, které šíří zejména informace a/nebo obsah nezákonného charakteru a/nebo zejména polemický, politický, náboženský, pornografický či xenofobní obsah nebo obecně obsah, který může u uživatelů internetu způsobit pohoršení.

 

Uživatelé, kteří na internet umístí odkaz na Stránky, se zavazují, že si k tomu předem vyžádají souhlas prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v sekci „Kontakt“.

Vzdáváme se veškeré odpovědnosti v souvislosti s informacemi zveřejněnými na webech, které jsou přes hypertextový odkaz či jakýmkoli jiným způsobem propojeny se Stránkami.

 

 

 1. Zabezpečení

 

Zavazujeme se, že přijmeme veškerá bezpečnostní opatření nutná k zabezpečení informací a zejména k tomu, aby nedošlo k jejich překroucení, poškození či předání neoprávněným osobám.

 

Nemůžeme nicméně zaručit, že servery, na nichž jsou Stránky provozovány, nebudou napadeny virem a že soubory dostupné na Stránkách či webech třetích stran ke stažení nebudou obsahovat žádné viry ani funkční chyby.

 

Uživatel prohlašuje, že si je plně vědom toho, že síť internet a údaje, které jsou na ní dostupné, nemusí být ze své podstaty chráněny proti všem formám napadení, včetně pirátských útoků, a není tedy možné zcela zaručit bezpečnost údajů, které se po síti přenášejí.

 

Výslovně připomínáme, že internet není zabezpečená síť. V tomto kontextu je zcela na odpovědnosti Uživatele, aby učinil veškeré potřebné kroky k zachování důvěrnosti informací, které se přenášejí přes internet. Doporučujeme Uživatelům zacházet se všemi svými osobními údaji velice obezřetně a přijmout veškerá vhodná bezpečnostní opatření k tomu, aby byly jejich údaje, software a vybavení chráněny proti jakémukoli napadení třetí stranou a rovněž proti napadení viry, které mohou kolovat po internetu.

 

My ani Naši subdodavatelé nemůžeme nést v žádném případě odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout během přístupu na Stránky či při jejich používání.

 

 

 1. Používání „cookies“ a statistických nástrojů

 

  1. Naše cookies

 

Pro optimalizaci vašeho používání Stránek používáme „cookies“.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které neumožňují identifikovat Uživatele, ale zaznamenávají informace související s chováním jeho počítače na stránkách.

 

Cookies, které používáme, neobsahují žádné osobní údaje, ale pouze anonymní identifikační číslo a informace související s chováním daného počítače na Stránkách (navštívené stránky, datum a hodinu návštěvy apod.).

 

Jedná se zejména o jednorázové cookies, které zajišťují ověření Uživatele, jeho připojení na Stránky a zaznamenávají po dobu jedné relace údaje o prohlížení Stránek. Tyto cookies jsou nezbytné proto, aby se Uživatel dostal na Stránky a mohl si je prohlížet. Mohou být zrušeny či zablokovány. V takovém případě se však může stát, že některé funkce na Stránkách nebudou správně fungovat.

 

Do prohlížeče se při procházení Stránek ukládají i další cookies, které umožňují zaznamenávat preference Uživatele, zvolené parametry a stránky, které si v minulosti prohlížel. Aktivace těchto cookies není nezbytně nutná pro fungování Stránek, zajišťují ale příjemnější procházení Stránek.

 

Hlavním účelem těchto „cookies“ je nastavit poskytované služby na míru Uživateli. Takto získané údaje mají Uživateli usnadnit další procházení Stránek.

 

  1. Statistiky a měření návštěvnosti

 

Abychom mohli Stránky, jejich obsah a služby uzpůsobovat očekávání Uživatelů, používáme nástroj pro měření návštěvnosti „Google Analytics“. Cookies používané v rámci tohoto nástroje analyzují chování Uživatelů na Stránkách, zejména počet návštěv, počet prohlédnutých stránek, aktivitu Uživatelů na Stránkách a jak často se na ně vracejí.

 

Údaje o používání Stránek (včetně IP adresy) získané prostřednictvím těchto cookies se přes Google přenášejí a ukládají na servery, které se mohou nacházet ve Spojených státech.

 

Google tyto údaje použije za účelem vyhodnocení způsobu používání Stránek, k sestavení zpráv o aktivitě na Stránkách a k zajištění dalších služeb, které souvisejí s aktivitou na Stránkách a s používáním internetu.

Google může tyto údaje předat třetí straně v případě, že je to jeho zákonná povinnost nebo pokud tato třetí strana zpracovává tyto údaje pro Google, což platí zejména o Provozovateli Stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které shromažďuje.

 

Kliknutím na následující odkaz může Uživatel vyjádřit svůj nesouhlas s používáním Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

 

  1. Cookies třetích stran

 

Ve chvíli, kdy vstoupíte na Stránky, mohou se do vašeho počítače ukládat některé cookies třetích stran. Cílem cookies třetích stran je identifikovat na základě výrobků, které si na Stránkách prohlížíte či kupujete, vaše oblasti zájmu a shromažďovat údaje o vyhledávání za účelem cílení reklamních nabídek, které se vám budou zobrazovat na Stránkách i mimo ně.

 

Do této skupiny patří například případy sdílení obsahu na sociálních sítích (např. Facebook umístí na Stránky „tlačítka sdílení“ svých sociálních sítí). Z toho pak plyne, že na Stránkách budou použity cookies těchto sociálních sítí.

 

Tímto vám dáváme na vědomí, že nemáme žádný přístup ke cookies třetích stran, ani na ně nemáme žádný vliv.

 

Zároveň vám sdělujeme, že můžete použití cookies třetích stran odmítnout.

 

Dále je třeba vás obecně informovat o tom, že svůj souhlas s použitím cookies ukládaných Stránkami či weby třetích stran můžete kdykoli odvolat, ať už pro veškeré cookies nebo jen pro některé kategorie dle jejich účelu.

 

Uživatelé internetu mohou svůj souhlas s použitím cookies snadno odvolat např. následujícími způsoby:

 

– Mozilla Firefox: blokování a správa cookies

1.            Klikněte na tlačítko Firefox nahoře v okně Firefox.

2.            Vyberte záložku Soukromí a zabezpečení.

3.            Nastavte si Parametry ukládání: použít uzpůsobené parametry na historii.

4.            Odškrtněte Povolit cookies.

 

– Microsoft Internet Explorer: blokování a správa cookies

1.            Klikněte na Nástroje > Možnosti Internetu.

2.            Klikněte na záložku Zabezpečení.

3.            Klikněte na pokročilé nastavení, zaškrtněte pole „Zakázat automatickou správu cookies“.

 

– Chrome: blokování a správa cookies

1.            Klikněte v prohlížeči Chrome na ikonu menu.

2.            Vyberte Parametry.

3.            Klikněte na Zobrazit pokročilé parametry.

4.            V záložce „Ochrana soukromí“ klikněte na Parametry obsahu.

5.            Nastavte si požadované parametry v záložce „cookies“.

 

„Cookies třetích stran“ můžete rovněž zablokovat, a to na stránkách společností, které je vysílají.

 

Kliknutím na následující odkaz se navíc můžete odhlásit z odběru (i) celé sítě oznámení a sdělení: http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ a (ii) reklamy.

Souhlas uživatelů internetu s používáním cookies udělený společnosti NOBLESSA má platnost třináct (13) měsíců od chvíle uložení cookies a může být prodloužen dalším projevem souhlasu ze strany Uživatele.

 

 1. Příslušné právo

 

Tyto VPP podléhají francouzskému právu a příslušnými soudy jsou soudy francouzské justice.

 

V případě sporu ohledně interpretace či uplatnění těchto VPP, kdy Uživatel vystupuje v roli obchodníka, mají výlučnou příslušnost soudy v Bobigny, a to i v případě vícero žalovaných, žaloby o záruku a ve zkráceném řízení. Toto ustanovení se nevztahuje na spory s ne-obchodníky, u těch se uplatní zákonná pravidla pro určení příslušnosti.

 

V případě sporu se však v každém případě zavazujete, že než podniknete jakékoli právní kroky, obrátíte se nejprve na svou prodejnu.

 

 1. Úpravy VPP

 

Vyhrazujeme si právo tyto VPP kdykoli dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění pozměnit. V takovém případě bude nová verze VPP okamžitě zveřejněna na Stránkách a veškeré prohlížení Stránek se bude touto novou verzí od chvíle jejího zveřejnění s okamžitou platností řídit.